Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sako-metabolizm.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sako-metabolizm.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.11.2019.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie AKO.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

Przeglądarka Windows Linux Mac
Chrome [Alt] + klawisz dostępu (skrótu) [Alt] + klawisz dostępu (skrótu) [Ctrl] + [Alt] + klawisz dostępu (skrótu)
Edge [Alt] + klawisz dostępu (skrótu) N/A N/A
Internet Explorer [Alt] + klawisz dostępu (skrótu) N/A N/A
Firefox [Alt] + [Shift] + klawisz dostępu (skrótu) [Alt] + [Shift] + klawisz dostępu (skrótu) [Control] + [Alt] + klawisz dostępu (skrótu)
Safari [Alt] + klawisz dostępu (skrótu) N/A [Control] + [Alt] + klawisz dostępu (skrótu)
Opera Opera 15 lub nowsza: [Alt] + klawisz dostępu (skrótu) Opera 12.1 lub starsza: [Shift] + [Esc] + klawisz dostępu (skrótu)

Aby przejść do głównej treści strony użytkownik powinien wybrać odpowiednią kombinację przycisków uruchamiającą ‘access keys’ w przeglądarce.

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.

Witryna jest ponadto zgodna z następującymi standardami dostęponości: WCAG 2.1, WCAG 2.0 & 508 & ADA compliance.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Tekst

Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Przystosowanie do druku

Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly).

JavaScript

Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest specjalista ds. obsługi informatycznej adres poczty elektronicznej admin@sako-info.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.