Opis formularza rekrutacyjnego

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie sako-metabolizm.pl.Rekrutacja została zakończona
Zgłoszenie składać się będzie z następujących etapów:

Etap I – weryfikacja spełnienia podstawowych kryteriów dotyczących wieku oraz miejsca zamieszkania lub zatrudnienia na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W przypadku spełnienia warunków (kryteriów) dostępu przejście do kolejnego etapu kwalifikacji uczestnika do Projektu.

Etap II – wypełnienie dalszej części formularza – podanie informacji jest obowiązkowe w celu weryfikacji kwalifikacji uczestnika w Projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Odmowa podania danych jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie (chyba że dopuszczono możliwość odmowy podania informacji).

Etap III – potwierdzenie poprawności i aktualności danych. Wyrażenie wszystkich zgód wiąże się z utworzeniem konta w systemie (bazie danych medycznych uczestników Projektu).

Od momentu utworzenia konta uczestnik w ciągu 30 dni powinien zgłosić się na badanie przesiewowe do jednego z 9 stałych punktów badań przesiewowych lub punktu, w którym zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Projektu odbywają się badania przesiewowe. W przypadku niezgłoszenia się na badanie przesiewowe zgłoszenie do Projektu będzie anulowane.

Informacja o utworzeniu konta wysyłana jest na adres e-mail podany w I etapie rejestracji uczestnika, system generuje hasło.

Od tej pory uczestnik projektu może zalogować się do bazy danych, ma wgląd do podanych przez siebie danych z procesu kwalifikacji do Projektu.

Etap IV – zgłoszenie się na badanie przesiewowe, podczas którego dokonany zostanie m. in. pomiar ciśnienia krwi, wzrostu, wagi ciała, wyliczony zostanie wskaźnik BMI oraz dokonany zostanie pomiar obwodu talii.

Osoba udająca się na badanie przesiewowe może już na tym etapie rekrutacji posiadać zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do udziału w Projekcie, w tym braku przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku, gdy zaświadczenie będzie dostarczane na późniejszym etapie rekrutacji nie może być dostarczone później niż przed zakwalifikowaniem do projektu. Oznacza to, że w przypadku, gdy przedstawione wyniki badań i wywiadu środowiskowo-rodzinnego będą wskazywały na możliwość zakwalifikowania osoby do Projektu nastąpi to dopiero po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego do punktu badań przesiewowych. W ramach kwalifikacji do Projektu przeprowadzony zostanie również wywiad środowiskowo – rodzinny.

Etap V – drukowanie i podpisanie formularza oraz oświadczeń związanych z przystąpieniem do Projektu.

Przystąpienie do Projektu wiąże się z wyrażeniem zgód i podpisaniem oświadczeń, które są warunkiem koniecznym, a odmowa ich wyrażenia i podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Oświadczenia te dotyczą m. in.:

– oświadczenie uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych;

– w przypadku osób z niepełnosprawnościami dostarczenie dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami;

– oświadczenie uczestnika Projektu w momencie jego przystąpienia do Projektu, że w trakcie realizacji projektu, nie jest objęty tą samą formą wsparcia, która jest finansowana ze środków EFS, jak i NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych.

– zobowiązanie uczestnika Projektu do przekazania Beneficjentowi Projektu – Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie,  informacji dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

– zobowiązanie uczestnika Projektu do przekazania Beneficjentowi Projektu – Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie informacji dotyczących m. in. masy ciała, obwodu talii, wskaźnika BMI;

– oświadczenie dotyczące publikacji wizerunku (np. zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej Projektu) – niewyrażenie zgody nie wpływa na kwalifikację uczestnika do Projektu.

Etap VI – Informacja dotycząca zakwalifikowania się lub niezakwalifikowania się do Projektu przekazana mailowo lub telefonicznie. Ustalenie terminów spotkań w ramach wsparcia wielokomponentowego.