Projekt pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch-program metaboliczny dla mieszkańców AKO nr RPWP.06.06.01-30-0010/18 realizowany jest przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (zwane dalej „Organizatorem”). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 01.02.2023 roku, udział w projekcie jest bezpłatny, zaś szczegóły określa regulamin udziału w Projekcie pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO”.